สิ่งที่ยากที่สุดของการอยู่ในสังคมคือ...

การกัดกลืนก้อนโกรธ

 

เข้าใจความคิดของตัวเอง เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย

พยายามเข้าใจถึงเหตุ และ ผลของสิ่งที่เกิด 

สะกดความเกลียดของตัวเองและห้ามไม่ให้เกิดอคติ